Čierne Na Bielom

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Od 25.05.2018 sú osobné údaje získané počas vašej objednávky na našej stránke www.ciernenabielom.sk spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prevádzkovateľmi osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú:

Zdenko Cabala

IČO : 43 314 571

DIČ : 1034289124

Čžr : 309-12488

Barbora Cabalová

IČO : 50 955 829

DIČ : 108 34 33 109

Čžr : 350-40073

Lea Cabalová

IČO : 46 898 263

DIČ : 1032636792

Čžr : 350-33639

Lukáš Cabala

IČO : 43 314 899

DIČ : 1077127766

Čžr : 350-23233

Kontaktné údaje prevádzkovateľov:

adresa: Opatovská 156, Trenčín 911 01

e-mail: ciernenabielom@gmail.com

telefón: 0918 656 488

Pri nákupe v našom e-shope od vás žiadame len údaje potrebné na úspešné doručenie objednávky. Kontaktné údaje nepoužívame na zasielanie reklamných mailov a ani na iné marketingové účely (na mail zasielame len potvrdenie objednávky a údaje k platbe). Vaše osobné údaje poskytujeme len Slovenskej pošte pre potreby úspešného dodania tovaru a nikdy ich neposkytujeme inej tretej strane a narábame s nimi bezpečne. Vaše bankové údaje z online prevodov nezbierame a neuchovávame, sú realizované priamo na stránkach banky.

Na našej stránke nie je žiadna registrácia, osobné údaje nám poskytujete len prostredníctvom objednávky. Môže sa stať, že ich použijeme na komunikáciu s vami, ale len v súvislosti s vašou objednávkou (ak vás potrebujeme informovať o nedostupnosti tovaru alebo - ak reagujeme na otázku, ktorú ste položili v poznámke pri dokončovaní objednávky)

Osobné údaje spracovávame len zo zákonných dôvodov.

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a eshopom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym štatistickým inštitúciám a už vôbec nie do tretej krajiny (respektíve zahraničia). Súbory cookies nepoužívame.

Príjemcovia osobných údajov sú len oprávnené osoby nášho eshopu – všetky sú uvedené v kontaktoch tejto web stránky.

Ak má dieťa menej ako 16 rokov, spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil jeho zákonný zástupca. Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste si na našej stránke neobjednávali, ak máte menej ako 16 rokov. V takom prípade požiadajte dospelého zástupcu.

Tu si môžete prečítať Vaše práva:

Za podmienok stanovených zákonom máte

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

- právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť spracovaných osobných údajov:

Prijali sme technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírových programov a pravidelnou údržbou počítačov. Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby eshopu, všetky sú uvedené v kontaktoch stránky eshopu. Zo zákona sme v prípade potreby povinní sprístupniť údaje štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad obchodnou činnosťou alebo riešia súdne spory.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Sme oprávnení tieto podmienky zmeniť (v rámci zákona). Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Ďalšie informácie ...
top
vrch stránky© 2019 ČierneNaBielom | Váš online antikvariát